Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:

LID 1 :De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. de aankoop van de nodige accessoires en de door de huurder verschuldigde waarborgsom worden bij vooruitbetaling voldaan en berekent met inachtneming van de desbetreffende tarieven van koelwagen brabant (verder te noemen: de verhuurder)

lid 2: De door de verhuurder genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. de verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens de huurder indien om welke reden dan ook de genoemde levertijd wordt overschreden.

ARTIKEL 2:

Het is de huurder verboden: a: het goed te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden; b: het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover als het gaat om de gebruikelijke accessoires; c: enige reparatie handeling aan het goed uit te voeren, of uit te doen voeren.Indien de huurder zelf voor vervoer van de toiletwagens zorgt dient het trekkende voertuig te zijn voorzien van een deugdelijke trekhaak en een kentekenbewijs waaruit blijkt dat het trekkende voertuig volgens de r.d.w. een aanhanger van tenminste 2000kg mag trekken, tevens dient de bestuurder over een geldig B-E rijbewijs te beschikken.

ARTIKEL 3

lid 1: Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen,komt het volledig voor zijn risico.

lid 2: Vermissing, vervreemding, beschadiging, storingen, defecten,vergaan,diefstal,verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld.

lid 3: bij vermissing,vervreemding,beschadiging,vergaan,diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende marktwaarde aan verhuurder te vergoeden,e.e.a. onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade,waaronder winstderving,kosten en interesten aan verhuurder te vergoeden

lid 4: In geval van vermissing,vervreemding,beschadiging,vergaan,diefstal of verduistering,danwel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen,verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om, in verband met de winstderving door verhuurder,aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan zes maanden huur.

ARTIKEL 4:

lid 1: Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht ter plaatse van inontvangstneming en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar,indien dit voorradig is.

lid 2: Deze vervanging heeft geen invloed op de huurovereenkomst vermelde huurperiode die door de vervanging dus niet wordt onderbroken.Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

ARTIKEL 5:

Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing te behandelen. Alle kosten in verband met opbouw,montage,afbouw,demontage,schoren,stabiliseren,aan-en afvoer alsmede precariorechten, eventuele vergunningen en belastingen van goederen komen voor rekening en verantwoording van de huurder .

ARTIKEL 6:

Alle benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. Die kosten zijn niet in het huurtarief begrepen.

ARTIKEL 7:

lid 1: De huurder dient het goed voor het einde van de op de huurovereenkomst vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingsuren van verhuurder terug te brengen.

lid 2: Bij niet nakoming van de teruggave-verplichting door de huurder,wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed,e.e.a. onverminderd de bevoegdheid van verhuurder tot het eisen van schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed

lid 3: De huurder is aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reinigings-en reparatiekosten indien het gehuurde goed in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven,e.e.a. ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder.

ARTIKEL 8:

Indien teruggave van het goed niet binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode is geschied,danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor de verhuurder onstane schade,kosten en interesten in eerste instantie op de waarborgsom worden verhaald ,onverminderd het recht van de verhuurder op integrale vergoeding door de huurder van eerder genoemde schaden,kosten en interesten, en onverminderd het bepaalde in artikel 3.

ARTIKEL 9:

Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen, is de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor alle schade,welke aan het goed mocht worden aangericht,zulks ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie-danwel reinigingskosten van het gehuurde goed.

ARTIKEL 10:

lid 1: De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen,noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade.

lid 2: De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade,welke eventueel mocht worden toegebracht aan zaken of derden door het gehuurde goed.(let op : de watervoorziening is niet geschikt als drinkwater,i.v.m. legionella besmetting, dit omdat er veelal op brandkranen e.d. wordt aangesloten)

lid 3: De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder mochten aanhangig maken ter zake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

ARTIKEL 12:

lid 1: Indien de huurder op rekening huurt,dient de betaling van de door de verhuurder verzonden nota te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum,zonder dat de huurder enig beroep op schuldvergelijking kan doen.

lid 2: Indien huurder de in lid 1 genoemde nota niet binnen de termijn van 30 dagen betaald,is de huurder van rechtswege in verzuim en is hij aan de verhuurder een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in gebreke blijft.Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

lid 3: Het in de leden 1 en 2 genoemde geldt voor iedere rekening,die aan een huurder van de verhuurder wordt verstuurd.Het bepaalde geldt dus ook met betrekking tot alle rekeningen en afrekeningen (bijvoorbeeld in geval van schade),die worden gestuurd aan huurders die aanvankelijk a contant huurden.

lid 4: Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 13:

Indien de huurder,na plaatsing en aanvaarding van de opdracht,deze wenst te annuleren,om welke reden dan ook,dan heeft de verhuurder naar vrije keuze het recht hetzij de huurder te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst,hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de huurder binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt,gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

ARTIKEL 14:

Mocht om welke reden dan ook een of meer van deze bepalingen nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in stand en zal voor de nietige bepaling een vervangende (wettelijke) bepaling gelding hebben, die zoveel als mogelijk aansluit bij de nietige bepaling.

ARTIKEL 15:

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder is bevoegd van de geschillen omtrent de uitvoering van de overeenkomst kennis te nemen.